صفحه اصلی > اخبار > محتوای

2016 استانبول نمایشگاه Mermer کامل پایان

Dec 16, 2016

1: 12 نوامبر سال 2016 فرودگاه گوانگجو آماده رفتن!2:Nov.13th 2016 وارد استانبول (ظهر، آب و هوا خوبه اما کمی باد.)3 اولین وعده غذایی در استانبول چه روی میز خوب است?

4: روز قبل از نمايشگاه آماده سازی.


5: نوامبر 17 نوامبر 20th 2016، ما را در Mermer Fair(Our display products include است
اکریلیک دال سطح جامد, جامد میز پذیرش سطح تخته سنگ کوارتز, چسب سطح جامد

carrara جامد سطح حوضه و غیره.)

6: ما آخرین وعده غذایی در استانبول، خوشحالم که سهم شما زیباتر مشاهده استانبول هستیم.

مسجد A:Blue & Hagia صوفیه:

دانشگاه B:Istanbul


آبی ترکیهپایان خوش...