صفحه اصلی > اخبار > محتوای

معیار فرآیند آشپزخانه سطح جامد Baotrol

May 20, 2016

1: انتخاب دال سطح جامد

مواد سازگار با نقاشی رنگ و شماره است. آیا تفاوت منافذ روشن و آشکار توزیع نابرابر ذرات یا ناخالصی وجود دارد مواد انتخاب شده همان تعداد زیادی هستند. مواد در سوال نیست، نوشته شکایت به مواد گزارش شما می خواهم انتظار می رود باید.


2: مواد باید توجه به مسائل زیر پرداخت.


3: تیغه برش باید نگه داشته نیش تیز نیست دوره، جلوگیری از تخریب بشقاب.


4: سرعت برش باید یکنواخت باشد، به خصوص در آخرین 400 میلی متر باید پرداخت توجه به سرعت، اجتناب از غذا خوردن بیش از حد به سرعت و کرک.


5: gongs تنظیم زمانی که ماشین برش، آگاه از صافی و در کار به طور کامل پشتیبانی، برای جلوگیری از آسیب.


6: توجه روند محاسبه هر چاقو باشد بقیه 2mm کمرنگ و هر چاقو از دست دادن 2 میلی متر است.